POLÍTICA DE PRIVACITAT

En aquesta pàgina es detalla tot allò relatiu a la privadesa i ús de les seves dades. us prego que la llegiu atentament.

En aquesta web es respecten i tracten amb responsabilitat les dades personals dels usuaris. Com a usuari, tingueu la seguretat que els vostres drets estan garantits.

AVÍS PER A MENORS D’EDAT

Aquest lloc web no està dirigit a menors d’edat, per tant, si aquest és el teu cas, si us plau, no deixis les teves dades. No obstant això, si vols fer alguna consulta a través dels diferents formularis i ets major de 13 anys, ho pots fer amb la seguretat que no s’obtindran ni se’t demanaran dades referents a la situació econòmica, professional oa la intimitat d’altres membres de la teva família sense el seu consentiment. Si sou menors de tretze anys, necessiteu el consentiment dels vostres pares o tutors per transmetre qualsevol dada personal a través d’aquesta web.

Cambis en la Política de Privacitat

Aquesta Política de Privadesa pot patir modificacions en funció de canvis legislatius, de la jurisprudència o per factors d’autoregulació i organitzatius, per la qual cosa és recomanable que consulteu aquesta pàgina periòdicament.

No obstant això, qualsevol canvi en aquesta Política de Privadesa no s’aplicarà amb caràcter retroactiu, per la qual cosa l’ús de les vostres dades serà el que es va acordar i estava vigent en el moment la cessió.

Legislación

Aquest web s’adequa a les normes següents:

 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
 • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desplegament de la LOPD.
 • Reglament (UE)2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI).

Responsable del tractament de les vostres dades personals

 • Nom comercial: Metanoien Investors, S.L.
 • NIF/CIF: B10730992
 • Adreça: carrer Balmes, 32, 1º, 2ª, Barcelona.
 • Correu electrònic de contacte: datos@metanoieninvestors.com
 • Activitat professional: promoción inmobiliaria.

Necessitat d’informar les vostres dades

Per atendre les seves consultes i realitzar operacions comercials amb vostè són necessàries certes dades, per la qual cosa si no les facilita i no accepta aquesta Política de Privadesa, no serà possible realitzar aquestes accions i satisfer les seves demandes.

En qualsevol cas, només se’t demanaran les dades estrictament necessàries per a cada demanda.

Exactitud i veracitat de les dades

Així mateix, vostè és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que proporcioni, per la qual cosa exoneres Metanoien Investors de qualsevol responsabilitat al respecte. També es compromet a mantenir les dades actualitzades.

Principis aplicables a les vostres dades personals

Les vostres dades personals seran:

 • tractats de manera lícita, lleial i transparent («licitud, lleialtat i transparència»), la qual cosa implica que sempre se’n requerirà el consentiment previ i se l’informarà prèviament de forma transparent;
 • recollits amb fins determinats, explícits i legítims, i no seran tractats posteriorment de manera incompatible amb aquests fins («limitació de la finalitat»);
 • adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats («minimització de dades»);
 • exactes i, si cal, actualitzats; s’adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte a les finalitats per a les quals es tracten («exactitud»);
 • mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals («limitació del termini de conservació»);
 • tractats de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades («integritat i confidencialitat»).

Com s’obtenen les vostres dades i per a quina finalitat

Les vostres dades s’obtenen a través de:

Formulari de contacte

DADES SOL·LICITATES i CATEGORIA DELS MATEIXOS: nom, telèfon (opcional), adreça de correu electrònic i missatge. Es tracta de dades identificatives que no pertanyen a la categoria de dades especialment protegides.

FINALITAT: atendre les vostres demandes o resoldre els vostres dubtes sobre diferents aspectes, com els serveis prestats o el tractament de les vostres dades personals.

CONSERVACIÓ: les dades personals es conservaran fins que sol·licite la supressió o cessi el motiu del tractament (resolució de les consultes, finalització de la relació comercial, etc.).

CUSTÒDIA: les dades es conserven als servidors de Webempresa, l’empresa que proporciona Metanoien Investors els serveis de hosting i correu electrònic.

LEGITIMACIÓ: el vostre consentiment en sol·licitar informació a través dels nostres formularis i marcar la casella d’acceptació de la Política de Privadesa.

Otros datos no identificativos

Addicionalment, es recol·lecten dades no identificatives a través de cookies que es descarreguen al vostre ordinador o dispositiu en navegar per aquest lloc web i que es detallen a la Política de Cookies. Aquestes dades es recullen per millorar la seva experiència a la web.

Els seus drets

En qualsevol moment podreu conèixer si Metanoien Investors està tractant dades personals que us pertoquen, així com retirar-ne el consentiment al tractament, segons la forma que s’indica al final d’aquest apartat.

De la mateixa manera, pot exercir els drets següents:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals o la rectificació quan aquestes siguin inexactes.
 • Sol·licitar la seva supressió, en particular quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament, cas en què es conservaran únicament per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular, cas en què Metanoien Investors deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.
 • Altres drets reconeguts a les normatives aplicables.

Com exercir els vostres drets?

Els seus drets tenen caràcter personal, per la qual cosa han de ser exercits directament per vosaltres.

La via per exercir els seus drets és:

Si us plau, recordeu especificar el dret que voleu exercir i respecte a quines dades personals.

En tots dos casos caldrà adjuntar una prova vàlida en dret de la seva identitat, ja sigui una fotocòpia del DNI o equivalent.

La sol·licitud serà atesa amb tota celeritat.

Si considereu que no s’està facilitant l’exercici dels vostres drets o tingués qualsevol discrepància en relació amb el tractament de les vostres dades, també podeu presentar una reclamació davant l’autoritat competent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Destinataris de comunicacions de dades

Les vostres dades no seran venuts, llogats o cedits en cap cas. Si en algun moment s’estimés oportú fer-ho, abans se’l requeriria perquè atorgués el seu consentiment exprés. Això podria passar quan es realitzessin col·laboracions amb altres professionals o empreses per atendre les seves necessitats. En aquest cas, se us informarà de la identitat dels col·laboradors i de la finalitat de la col·laboració, i se us demanarà el vostre consentiment exprés abans de facilitar cap dada.

D’altra banda, algunes de les eines utilitzades per donar millor servei són contractades a tercers. Són serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat i que impliquen compartir certes dades.

Aquestes dades es comparteixen sota les corresponents condicions de privadesa i es refereixen a:

 • Hosting i correu electrònic: Webempresa Europa S.L., amb domicili social a Madrid, C/ Almagro 11 6º 7ª 1 C.P. 28010. Més informació a https://www.webempresa.com/aviso-legal.html. Tracta dades relatives al servei de hosting i correu electrònic que presta a Metanoien Investors S.L.

Compromís de confidencialitat i seguretat

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat i la confidencialitat de les vostres dades personals, s’han adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries.

Així mateix, qualsevol possible col·laborador que arribés a tenir accés a les dades estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Aquest lloc web inclou un certificat SSL, protocol de seguretat que fa que les dades viatgin de manera íntegra i segura (informació encriptada) durant la transmissió entre lusuari web i el servidor.

Tot i això, Metanoien Investors no pot garantir totalment la inviolabilitat d’Internet i, per tant, l’accés a les dades de forma fraudulenta per tercers no autoritzats.

Si es presenta algun incident de seguretat que posi en perill seriós les dades, el responsable notificarà i proporcionarà tota la informació necessària sobre el mateix quan sigui coneixedor tant als interessats com a l’autoritat competent.

Acceptació i consentiment

Aquesta Política de Privadesa actua com a contracte entre parts, per la qual cosa és fonamental i necessari que l’hagi llegit i accepti expressament el tractament de les dades lliurement proporcionades en la forma i finalitats indicades.

No obstant això, recordeu que aquest consentiment és revocable per la seva banda en qualsevol moment. Per fer-ho, heu de fer una sol·licitud tal com s’explica a l’apartat Els vostres drets.

Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

Consultes o dubtes sobre aquesta política o els teus drets

Si teniu alguna pregunta o comentari sobre aquesta política, o alguna inquietud sobre la manera com s’ha pogut gestionar alguna informació personal que heu proporcionat, podeu adreçar un missatge adatos@metanoieninvestors.com.

Última revisió el 19/12/2022.

© Metanoien Investors, S.L., 2022

Política de privacitat | Política de cookies